سازمانها و صنایع

صنایع و سازمانهایی که برای نیروی کار متخصص به کارآوی مراجعه میکنند

شرکت مهندسی توسعه سایپا

 • 500 تا 1000 نفر
 • فلزی و ماشین سازی

شرح فعالیت ها:

شرکت دانش بنیان فرزان فن اندیش فردا

 • 100 تا 500 نفر
 • برق و الکترونیک

شرح فعالیت ها:

شرکت مهندسی سورن صنعت

 • 0 تا 100 نفر
 • برق و الکترونیک

شرح فعالیت ها:

شرکتی فعال در حوزه تجهیزات پزشکی و دارو

 • 100 تا 500 نفر
 • سایر

شرح فعالیت ها:

شرکت دانش و فناوری آینده روشن

 • 0 تا 100 نفر
 • سایر

شرح فعالیت ها:

کیانیت

 • 100 تا 500 نفر
 • سایر

شرح فعالیت ها:

ره گستر

 • 100 تا 500 نفر
 • سایر

شرح فعالیت ها:

پدیده شیمی غرب

 • 0 تا 100 نفر
 • شیمیایی و پلاستیک

شرح فعالیت ها:

دستاورد دی

 • 0 تا 100 نفر
 • سایر

شرح فعالیت ها:

درباره کارآوی

در نگاه اول دانشگاه محل توسعه و بسط علم و دانش است، اما در روزگار ما توجه به کسب مهارت‌های فنی و مهندسی در کنار این دانش‌ها امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. در کنار آزمایشگاه‌های متعدد و گذراندن دوره‌های علمی و کارگاهی در دانشگاه‌ها که بخشی از فرآیندهای کسب مهارت را فراهم می‌آورند، توسعه روزافزون و سریع فناوری‌ها و تنوع تجهیزات و دستگاه‌های پیشرفته تولیدی و تحقیقاتی در صنایع، لزوم به کارگیری روش‌های متنوع برای ارتقاء سطح مهارت دانشجویان را ضروری می‌سازد