سازمان بورس و اوراق بهادار

سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد ناظر بازار سرمایه کشور فعالیت می نماید. خدمات این سازمان عبارت است از :نظام‌مند نمودن فعالیت‌های ناشران اوراق بهادار ، بورس‌ها وبازارها و نظارت بر این فعالیت‌ها؛ سامان‌دهی و بهسازی عملکرد انواع واسطه‌های مالی تشکیل شده با توجه به مفاد قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران؛ برعهده گرفتن گستره‌ای از فعالیت‌ها از صدور، تعلیق یا لغو مجوز نهادهای مالی تا نظارت بر عملیات و بازرسی از کارکرد آنان؛ رسیم خط‌ مشی حقوقی و قضایی سازمان و نظارت بر حسن اجرای قوانین؛

فرصت های شغلی فعال این سازمان

کارشناس معاونت نظارت بر بورس ها و ناشران

  • تهران - تهران

کارشناس معاونت نظارت بر نهادهای مالی

  • تهران - تهران

درباره کارآوی

در نگاه اول دانشگاه محل توسعه و بسط علم و دانش است، اما در روزگار ما توجه به کسب مهارت‌های فنی و مهندسی در کنار این دانش‌ها امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. در کنار آزمایشگاه‌های متعدد و گذراندن دوره‌های علمی و کارگاهی در دانشگاه‌ها که بخشی از فرآیندهای کسب مهارت را فراهم می‌آورند، توسعه روزافزون و سریع فناوری‌ها و تنوع تجهیزات و دستگاه‌های پیشرفته تولیدی و تحقیقاتی در صنایع، لزوم به کارگیری روش‌های متنوع برای ارتقاء سطح مهارت دانشجویان را ضروری می‌سازد