شرکت تولیدی آریا زرین بلورین

کارشناس مکانیک
20 نفر
ارسال رزومه برای این آگهیشرح وظایف

بازدید و تظارت بر کنترل دستگاه‌هاتوضیحات
افراد استخدام شده از روز اول بیمه می باشند و همچنین کارخانه دارایی سرویس رفت و برگشت می باشد . حقوق مزایای خوب بالاتر از قانون کار برای ایشانم در نظر گرفته می شود . کارخانه در زمینه تولید ظروف اوپال و ارکوپال فعال می باشد.

درباره کارآوی

در نگاه اول دانشگاه محل توسعه و بسط علم و دانش است، اما در روزگار ما توجه به کسب مهارت‌های فنی و مهندسی در کنار این دانش‌ها امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. در کنار آزمایشگاه‌های متعدد و گذراندن دوره‌های علمی و کارگاهی در دانشگاه‌ها که بخشی از فرآیندهای کسب مهارت را فراهم می‌آورند، توسعه روزافزون و سریع فناوری‌ها و تنوع تجهیزات و دستگاه‌های پیشرفته تولیدی و تحقیقاتی در صنایع، لزوم به کارگیری روش‌های متنوع برای ارتقاء سطح مهارت دانشجویان را ضروری می‌سازد